跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(18.232.59.38) 您好!臺灣時間:2022/07/02 21:59
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:周怡
研究生(外文):Yi Chou
論文名稱:海事救濟制度之比較研究--兼論我國評議制度
論文名稱(外文):Comparatine study for martime remedies--including ROC''s judging system
指導教授:陳荔彤陳荔彤引用關係
指導教授(外文):Robert L. Chen
學位類別:碩士
校院名稱:國立海洋大學
系所名稱:海洋法律研究所
學門:法律學門
學類:專業法律學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1999
畢業學年度:87
語文別:中文
論文頁數:171
中文關鍵詞:海事救濟評議英國商船法日本海難審判法海難調查
外文關鍵詞:martime remediesjudging systemMerchant Shipping ActPreliminary and Formal Investigation
相關次數:
  • 被引用被引用:4
  • 點閱點閱:250
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:1
現時之先進海運國家均有其特有之海事立法,或因其所採行之法系不同而有些許差異,然均不脫以調查海事原因為主之海難審判主義或以懲戒船員為主之船員懲戒主義為其立法準則。我國現時正大力推動亞太營運中心相關立法運動,就海事行政救濟制度仍援引以行政命令為法源之海事評議制度,而未參照海運先進國家以具有法律位階之法律行之,實為缺憾。
本文以歷史方法與比較方法為主要之研究方法,並將研究範圍限制於英美法系之代表國家--英國與美國,及與我國同為大陸法系之日本。第一章先就海事立法之沿革探討海事之定義,其次以立法過程之先後為區分,分別於第二章探討英國之一八九四年之商船法及一九二三年之海難事件上訴與再審規則所規範之海事救濟制度,第三章則探討美國聯邦法規所規範之海事救濟制度,第四章則以日本海難審判法所規範之海事救濟制度為探討,第五章則介紹我現行之海事評復議制度,第六章綜合比較英美日法制之相同異處並檢討我國現行制度之缺失並提出建議。
緒論
研究目的
研究範圍與方法
本論
第壹章 海事救濟之定義與性質
第一節 海事案件
第一項 海事案件之意義
第二項 海事案件之特色
第二節 海事救濟制度之立法主義
第一項 船員審判主義
第二項 海難審判主義
第三節 海事救濟之性質
第四節 海事救濟之沿革
第貳章 英國一八九四年商船法及一九二三年海難事件上訴與再審規則所規範之海事救濟制度
第一節 法源與性質
第一項 法源
第二項 海事審判程序之性質
第二節 商船法所規範之審判客體
第一項 海難
第二項 船員之行為
第三項 海難審判與船員審判
第三節 商船法所規範之審判機關
第一項 法院之種類
第二項 英國本土之法院與海軍法院
第一款 英國本土之法院
第二款 海軍法院
第四節 商船法所規範之審判程序
第一項 審判之當事人
第二項 預先調查程序
第三項 審判程序之開始
第四項 審判之通知
第五項 審判開庭之場所
第五節 商船法所規範之第一審審判程序
第一項 正式調查
第一款 法源依據
第二款 正式調查機關
第三款 正式調查程序
第四款 正式調查報告之準司法效力
第五款 對海難委員裁決之救濟程序
第二項 證據
第三項 審判之開始
第四項 貿易部之陳述意見
第五項 當事者之防禦權
第六項 裁決與報告
第六節 商船法及一九二三年海難事件上訴與再審規則所 規範之救濟程序
第一項 再審
第一款 意義
第二款 再審案件之管轄
第二項 上訴
第一款 意義與要件
第二款 上訴案件之管轄法院
第三項 上訴與再審程序
第七節 對專技人員之紀律審議
第一項 紀律審議之法源依據及種類
第一款 法律依據
第二款 種類
第二項 應受紀律審議之對象與行為
第三項 紀律審議之程序
第一款 行政審查程序
第二款 司法審查程序
第四項 對紀律審議之救濟程序
第一款 行政救濟程序
第二款 司法救濟程序
第五項 海事執照權限之恢復
第參章 美國聯邦法規之海事救濟制度
第一節 立法主義與法源
第一項 立法主義
第二項 法源
第二節 審判之客體
第三節 審判之機關
第一項 海事調查程序
第一款 海事之定義
第二款 海事調查程序
第二項 審判程序
第一款 程序之法源依據
第二款 懲戒之要件與審判前程序
第三款 程序之進行
第四節 救濟程序
第一項 再審
第二項 再審之程序
第三項 上訴
第五節 特別救濟程序
第一項 國家運輸安全委員會之設置
第一款 組成與沿革
第二款 職務與權限
第二項 船員隊海岸警衛隊司令之判決上訴程序
第一款 法源依據
第二款 上訴之要件與審查範圍
第三項 對國家運輸安全委員會之判決上訴程序
第肆章 日本海難審判法所規範之海事救濟制度
第一節 法源與性質
第一項 海難審判與司法裁判之關係
第二項 法源
第三項 性質
第二節 審判之客體與機關
第一項 海難審判權之發生與界限
第一款 發生
第二款 界限
第二項 審判之客體
第三項 審判機關
第一款 意義
第二款 任務
第三款 管轄
第四款 組成員
第四項 請求審判者
第一款 理事官一體原則
第二款 理事官與副理事官之資格
第三款 理事官之職務
第五項 審判當事者
第一款 受審人
第二款 指定海難關係人
第三款 輔佐人
第三節 審判程序
第一項 審判進行之原則
第一款 彈劾主義
第二款 職權進行主義
第三款 言詞辯論主義
第四款 公開主義
第五款 集中審理主義
第六款 證據審判主義與自由心證主義
第二項 審判前程序
第一款 調查開始
第二款 理事官之海難調查權
第三款 理事官提請審判
第三項 開始審判
第一款 事件之單一性與同一性
第二款 審判開始之要件
第四項 準備程序
第一款 通知
第二款 第一次審判期日之指定與變更
第三款 調查證據
第五項 審判期日之程序
第一款 審判庭之組成
第二款 審判庭之用語及訴訟指揮與警察權
第三款 審理程序
第六項 審判庭之意思表示
第一款 裁決之種類
第二款 決定
第四節 救濟程序 --- 高等海難審判庭之審判
第一項 第二審之請求
第一款 請求之範圍
第二款 請求權之發生與消滅
第三款 請求權人
第四款 請求期間與方式
第五款 效力
第六款 撤回
第二項 審理程序
第三項 高等海難審判庭之裁決
第一款 請求不合法
第二款 請求無理由
第三款請求有理由
第四項 異議
第一款 意義
第二款 方式
第三款 審理
第四款 效力
第五節 對高等海難審判庭裁決之訴訟
第一項 訴之意義
第二項 訴之性質
第三項 當事人
第一款 被告
第二款 原告
第三款 審查之對象
第四項 起訴之效力
第五項 裁判
第六節 裁決之執行
第一項 裁決之確定
第二項 懲戒裁決之執行
第伍章 我國海事救濟制度
第一節 海事評復議委員會之設置
第一項 海事評議會之組織結構
第一款 委員會之首長
第二款 委員
第三款 委員會之事務機關
第二項 海事評議委員會之性質
第一款 非行政機關
第二款 具有獨立性
第三款 具有諮詢性
第四款 具有參與性
第三項 權限與執掌
第二節 評議程序之主體與客體
第一項 評議之客體 海事案件
第二項 當事人
第三節 評議程序
第一項 評議程序之開始與限制
第二項 管轄與迴避
第三項 調查
第一款 提出海事報告書
第二款 現場調查
第三款 傳訊關係人並查證相關資料
第四款 製作海事檢查報告書
第四項 評議
第五項 評議會之決議與送達
第四節 評議之效力
第五節 復議程序
第一項 組織與管轄
第二項 要件與程序
第三項 效力
第六節 救濟途徑
第一項 專門職業技術人員之救濟途徑
第二項 與大法官解釋釋字二九五號解釋文之關係
第三項 復議之必要性與宿願之關係
第陸章 我國海事救濟制度與外國法制之比較
第一節 船員審判主義與海難審判主義之差異
第二節 英國日本美國法制之比較
第三節 我國現行評復議制度之缺失
第一項 評復議委員會位階太低
第二項 評議客體應限縮
第三項 評復議程序過度簡略
第四項 欠缺調查權限
結論
參考書目
一 、 中 文
(一) 一般書籍
1.余文景,漢譯簡明英國法律辭典,民國七十五年。
2.林紀東,行政法,民國八十三年。
3.林山田,刑法通論,民國八十七年。
4.吳庚,行政法之理論與實用,民國八十七年。
5.吳庚,行政爭訟法論,民國八十八年。
6.李惠宗等著,行政法入門,民國八十七年。
7.洪家殷,行政秩序罰論,民國八十七年。
8.黃異,行政法總論,民國八十五年。
9.陳新民,行政法總論,民國八十一年。
10.翁岳生編,行政法一九九八上冊,民國八十七年。
11.駱永家,民事法研究第二冊,民國八十年。
12.駱永家,民事舉證責任論,民國七十八年。
13.廖義男,國家賠償法,民國八十三年。
14.鹽野宏著,劉宗德、賴恆盈譯,行政法,民國八十五年。
15.郭介恆等著,司法制度概論,民國八十五年。
(二) 專門書籍
1.尹章華、彭明淵合著,海事行政法上冊,民國八十四年。
2.沈繩一,海事法庭,民國六十四年。
3.雷海,實用船舶事故處理指南,民國八十二年。
(三) 期刊
1.吳庚,行政訴訟中各類訴訟之關係,法令月刊,第四十九卷十一期,民國八十七年。
2.吳庚,行政事件與民事事件之區分,月旦法學雜誌,第一期,民3國八十四年。
3.林光銘,海事審議制度之研究,海運月刊,民國八十四年二月。
4.張鑑,談海事評審兩級制度,航運季刊,第十六卷四期,民國六十九年。
5.陶世琳,談海事評議,航運季刊,第十卷四期,民國六十三年。
6.陶世琳,海事案件中懲罰引水人之評議,航運季刊,第十卷一期,民國六十三年。
7.劉宗德,試論日本行政指導,政大法學評論,第四十期,民國七十八年。
8.鄒建中,籌設專門機構處理海事案件之商榷,建設雜誌,第七卷第八期,民國四十八年。
(四) 學位論文
1.陳瑞仁,英美海事法院及其管轄權之研究,台灣大學法律研究所碩士論文,民國七十一年。
2.葉明水,我國現行海事評議制度之研究,台灣海洋大學海洋法律研究所碩士論文,民國八十五年。
3.滕渝臣,船長法律地位之研究,中國文化大學法律研究所碩士論文,民國七十三年。
(五) 研究報告
1.交通部委託中華民國船長公會執行,台灣地區與大陸地區海事評復議制度之研究,民國八十七年二月。
2.行政院發展研究考核委員會委託許慶復教授執行,行政委員會組織與功能之研究,民國八十一年七月。
3.花蓮港務局編印,海事評議制度之研究,民國八十六年六月。
(六) 其他文件
1.法務部印行,行政程序法,民國八十八年三月。
2.五南圖書出版公司印行,簡明六法,民國八十七年三月。
3.保成文化事業出版公司編著,民事訴訟法,民國八十一年。
4.台灣大學法律系印行,行政程序法草案研討會論文集,民國八十八年二月。
二 、 外 文
(一) 日文書籍
1.山根正美,海事法規之判例,一九八二年。
2.今西保彥,海難審判之實務,一九七七年。
3.森清,海難審判制度之研究,昭和四十三年四月。
4.森島逸男,海難審判史,一九七八年。
5.福島弘,新海難論,一九九一年。
6.成山堂書店編印,實用海事六法,平成五年。
(二) 英文書籍
1. Clarke, W.V.J. Captain, Cole’s Merchant Shipping Acts 6th Edition, London, U.K.: Brown, Son & Ferguson, Ltd., 1949.
2. Kaplan, H.R. , This is the Coast Guard, Cambridge Maryland, U.S.: Cornell Maritime Press, 1972.
3. Norris, Martin J., The Law of Seaman 4th Edition Vol. 1, New York, U.S.: West Group, 1985.
4. Phillips, Nevil , The Merchant Shipping Act 1995 An Annotated Guide, London, U.K.: The Headway Press., 1996.
5. Redmond, P.W.D. and Peter Shears, The General Principles of English Law 7th Edition, London, U.K.: Pitman Publishing,1993.
6. Schoeubaum, Admiralty and Maritime Laws 2nd Edition Vol. 3, New York, U.S.: West Publish Co., 1994.
7. Thomas, Michael and David Stell, The Merchant Shipping Act 7th Edition, London, U.K.: Stevens & Sons Ltd., 1976.
8. 46C.F.R.
9. 49C.F.R.
10. 63 Am Jur Trails 347.
11. Navigation Rules international-inland, U. S. Coast Guard, 17 Aug. 1990.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top