跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(3.238.135.174) 您好!臺灣時間:2021/08/05 07:54
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

: 
twitterline
研究生:蕭佑庭
研究生(外文):Yu-Tin Hsiao
論文名稱:阿羅漢尼的研究-以《長老尼偈》為中心
論文名稱(外文):The Study of Arhantī-Based on Therīgāthā
指導教授:黃俊威黃俊威引用關係
指導教授(外文):Chun-Wai Wong
學位類別:碩士
校院名稱:華梵大學
系所名稱:東方人文思想研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:區域研究學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:134
中文關鍵詞:阿羅漢尼阿羅漢果比丘尼四阿含經阿羅漢長老尼偈長老尼
外文關鍵詞:Arhantīarhattva-phalabhiksunīcatuh-āgama-sūtraArhantTherīgāthāarhantikā
相關次數:
  • 被引用被引用:0
  • 點閱點閱:715
  • 評分評分:
  • 下載下載:406
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:2
阿羅漢尼的研究,主要是論述證得阿羅漢果位的比丘尼,她們的修行成就,在當時,印度「男尊女卑」的傳統束縛下,佛陀為女性開啟一扇解脫之門,佛陀認為男女在證悟的本質上是等同的。當時的修行環境,是不利於女眾的,在如此惡劣的環境中,比丘尼們力爭上游,克服百般的障礙與考驗,而證得的阿羅漢果的能力與事實。
「阿羅漢果」乃修行證悟的最高果位,也是佛教修行者的最終目標。首先以《四阿含經》為主軸,將「阿羅漢」做一定義、說明,了解阿羅漢的修證,當更能對阿羅漢行者生起崇敬之心。《長老尼偈》是現存南傳漢譯佛典中,唯一一部詳盡記載:有關長老尼的修證歷程,有的長老尼善根深厚,稍加點化後便能證果;有的則歷經世事滄桑,後於佛法中得到歸依;有的持戒嚴謹;有的辯才無礙善說法要;有的堅持苦行,當中每位長老尼幾乎全是證果的阿羅漢尼,無論身處順境或是逆境,這些比丘尼向道的決心是永不退轉。
The study of Arhantī mainly discussed the achievements by bhikṣuṇī who were just as impressive as Arhant in ancient India when the prevailing mind-set was that men were superior to women. Buddha believed then that women were equally perceptive as men in understanding the very nature of Buddhist teachings, although the environment then was unfavorable to women, so he opened a way for the female followers. The bhikṣuṇī defied such environment and worked their way up through overcoming myriad obstacles and passing test after test, eventually achieving the competence of arhant.
Arhant represents the highest stage of achievement and the profoundest perception of Buddhist teachings, which every Buddhist aims. The main thrust of arhant is a thorough discussion of " catuḥ-āgama-sūtra " by first defining and presenting arhant through their own testimonies, thus inducing respect for arhant practitioners. The Buddhist classic " Therīgāthā " is the only existing Chinese translation among Theravada Buddhism which thoroughly discussed the process of how arhantikā eventually "rectified the mind and understood the teachings". Some arhantikā understood after only slight enlightenment because of arhantikā inborn intelligence and inclination for Buddhism. Some decided to accept Buddhist teachings after having been through the ups and downs of human life. Some had always adhered strictly to Buddhist teachings. Some were absolutely eloquent in their debates and discussions about Buddhist teachings. Some insisted upon living through hardship so as to fully appreciate the real meaning of Buddhist teachings. There was, however, one thing in common among all the arhantikā: they were equally competent as Arhantī ; and all bhikṣuṇī shared a common unstoppable determination to pursue the way and the teachings, whatever the circumstances or surroundings.
摘要
ABSTRACT
目錄

第一章 緒論
第一節 研究背景
第二節 研究動機與研究目的
壹、研究動機
貳、研究目的
第三節 研究的方法與範圍
壹、研究方法
貳、研究範圍

第二章 原始佛教其思想與生活
第一節 佛陀當世之時代背景
第二節 教團的建立
第三節 女性之社會地位
第四節 結語

第三章 阿羅漢的修證
第一節 阿羅漢尼的定義
第二節 阿羅漢的修持
第三節 阿羅漢的殊勝
第四節 結語

第四章 比丘尼的修行與限制
第一節 比丘尼僧團的建立
第二節 八敬法的時代背景
第三節 證悟比丘尼的經論
第四節 結語

第五章 長老尼偈的析論
第一節 長老尼偈的形式與背景
第二節 長老尼偈的內容
第三節 長老尼的修行歷程
第四節 證悟的典範-阿羅漢尼
第五節 結語

第六章結論

參考文獻
壹、大正藏典籍(以下依冊數由小到大排序)
《大正新脩大藏經》與《卍新纂續藏經》的資料引用是出自「中華電子佛典協會」 (Chinese Buddhist Electronic Text Association, 簡稱 CBETA) 的電子佛典系列光碟 (2007) 。 引用《大正新脩大藏經》出處是依冊數、經號、頁數、欄數、行數 之順序 紀錄,例如: (T30, no. 1579, p. 517, b6~17) 。引用《卍新纂續藏經》出處的記錄,採用《卍新纂大日本續藏經》( X: Xuzangjing 卍新纂續藏。東京:國書刊行會)、《卍大日本續藏經》( Z: Zokuzokyo 卍續藏。京都:藏經書院)、《卍續藏經.新文豐影印本》( R: Reprint 。台北:新文豐)三種版本並列,例如: (CBETA, X78, no. 1553, p. 420, a4-5 // Z 2B:8, p. 298, a1-2 // R135, p. 595, a1-2) 。
《長阿含經》卷2、卷3、卷4 、卷7、卷11、卷14、卷16 (T01, no. 1)
《佛般泥洹經》卷1 (T01, no. 5)
《中阿含經》卷21、卷23、卷28、卷33(T01, no. 26)
《雜阿含經》卷1、卷3、卷4、卷5、卷8、卷9、卷15、卷18 (T02, no. 99)
《雜阿含經》卷20、卷21、卷22、卷23、卷31、卷34、卷35、卷36 (T02, no. 99)
《雜阿含經》卷39、卷40、卷41、卷42、卷44、卷45、卷49、卷50 (T02, no. 99)
《別譯雜阿含》卷1、卷4、卷8、卷10、卷11、卷13、卷15 (T02, no. 100)
《增壹阿含經》卷1、卷3、卷4、卷5、卷8、卷9、卷10 (T02, no. 125)
《增壹阿含經》卷12、卷13、卷15、卷22、卷25、卷26(T02, no. 125)
《增壹阿含經》卷27、卷32、卷36、卷48、卷50 (T02, no. 125)
《比丘尼品第五》( T02, no. 125)
《佛說阿羅漢具德經》卷1 (T02, no. 126)
《佛說四泥犁經》卷1 (T02, no. 139)
《佛說玉耶女經》卷1(T02, no. 142a)
《玉耶女經》卷1( T02, no. 142b)
《佛母般泥洹經》卷1(CBETA, T02, no. 145)
《彌沙塞部和醯五分律》卷1、卷4、卷6、卷7、卷15、卷26、卷30 (T22, no. 1421)
《彌沙塞羯磨本》卷1 (T22, no. 1424)
《摩訶僧祇律》卷15、卷23、卷29、卷30、卷38、卷39、卷40 (T22, no. 1425)
《四分律》卷12、卷26、卷30、卷39、卷48、卷49 (T22, no. 1428)
《十誦律》卷47、卷53、卷57 (T23, no. 1435)
《薩婆多毘尼毘婆沙》卷5 ( T23, no. 1440)
《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷5、卷23 ( T24, no. 1451)
《律二十二明了論》卷1 ( T24, no. 1461)
《毘尼母經》卷4 (T24, no. 1463)
《鼻奈耶》卷7 (T24, no. 1464)
《大愛道比丘尼經》卷1、卷2 ( T24, no. 1478)
《優婆塞戒經》卷6 (T24, no. 1488)
《大智度論》卷3 (T25, no. 1509)
《四分律行事鈔批》卷13(CBETA, X42, no. 736 // Z 1:68 // R68)
《四分律名義標釋》卷1(CBETA, X44, no. 744 // Z 1:70 // R70)

貳、專書(以下依人名筆劃由小到大排序)
Abbe J.A Dubois著,方之譯。《印度宗教與民族》。高雄:妙林出版社,1995年。
中村元著,林太、馬小鶴譯。《東方民族的思維方式》。台北:淑馨出版社,1992年。
中村元著。《原始佛教:其思想與生活》。嘉義:香光書鄉出版社,1995年。
水野弘元‧中村元等人著,許洋主譯。《印度的佛教》。台北:法爾出版社,1998年。
水野弘元著,香光書鄉編譯組譯。《佛教的真髓》嘉義:香光書鄉出版社,2002年。
水野弘元著。《佛教的真髓》。嘉義:香光書鄉出版社,2002年。
印順法師著。《初期大乘佛教之起源與開展》。新竹:正聞出版社,1994年。
印順法師著。《印度之佛教》。新竹:正聞出版社,1992年。
印順法師著。《說一切有部為主的論書與論師之研究》。新竹:正聞出版社,1992年。
印順法師著。《印度佛教思想史》。新竹:正聞出版社,1993年。
印順法師著。《華雨集》。台北:正聞出版,1993年。
印順著法師著。《原始佛教聖典之集成》。新竹:正聞出版社,1994年。
印順法師著。《佛法概論》。新竹:正聞出版社,2000年。
印順法師著。《佛教史地考論》。新竹:正聞出版社,2000年。
印順法師著。《以佛法研究佛法》。新竹:正聞出版社,2000年。
印順法師著。《學佛三要》。新竹:正聞出版社,2000年。
印順法師著。《佛法概論》。 新竹:正聞出版社,2000年。
呂澂編述。《佛教研究法》。台北:長春樹書坊,1984年。
呂澂著。《印度佛教源流略論》。台北:大千出版社,2003年。
季羨林著。《季羨林佛教學術論文集》。台北:東初出版社,1995年。
尚會鵬著。《種姓與印度教社會》。北京:大學出版社,2001年。
聖嚴法師著。《學術論考》。台北:東初出版社,1993年。
聖嚴法師著。《佛教入門》。台北:法鼓文化,2002年。
摩奴一世Swayambhoura Manou著;(法)迭朗善A. Loiseleur-Deslongchamps譯;馬香雪轉譯。《摩奴法典》。台北:商務印書館,1998年。
蔣忠新譯。《摩奴法論》。北京:中國社會科學出版社,1986年。
鄧殿臣譯。《長老偈‧長老尼偈》。北京:中國社會科學出版社,1997年。
糜文開著。《印度歷史故事》。台北:台灣商務出版社,2004年。
糜文開譯。《印度三大聖典》。台北:中國文化大學出版部,1980年。
藍吉富著。《佛教史料學》。台北,東大圖書公司。
釋恆清著。《菩提道上善女人》。台北:東大出版社,2003年。
釋寬謙著。《佛教思想史》。財團法人覺風文教基金會出版。

叁、非期刊論文:(以下依年份由小到大排序)
王翠貞(釋永明)著,《佛教的女性觀》,文化大學印度文化研究所碩士論文,1987年。
李玉珍著,《唐代的比丘尼》,清華大學歷史研究所碩士論文,1988年。
釋清德著,《印順法師戒律與教制觀之研究》,中華佛學研究所,1992年。
阮氏秋月著,《女眾出家在部派佛教中的地位-以《十誦律》受戒事為中心》,華梵大學東方人文思想研究所碩士論文,2004年。
林莉莉著,《佛教出家女性求道歷程研究:以漢譯佛典中的阿含部、本緣部、律部及《長老尼偈》為研究對象》,中正大學中文系碩士論文,2004年。
徐曉韻著,《阿羅漢在般若法會的定位:《大般若經‧第四會》為中心》,華梵大學東方人文思想研究所碩士論文,2004年。
李翎毓著,《由台灣佛教比丘尼女權發展來看「廢除八敬法運動」》,政治大學宗教學系碩士論文,2005年。
江美玲著,《從《長老尼偈》看小乘佛教女性觀》,東海大學中國文學系碩士論文,2006年。

肆、期刊論文:(以下依年份由小到大排序)
1、陳美華著。〈解讀「比丘尼」在西方人眼中的隱含〉。《中華佛學學報》(1998年第11期)。
2、若係那‧費瑞斯著,<比丘尼傳統溯源>,《第七屆國際佛教婦女會議論文集》,2002年。
3、李玉珍,〈長老尼偈的修辭敘事─兼以對照長老偈〉,《佛學研究中心學報》(2004年第9期):1-36。
4、黃俊威,(佛教「八敬法」在男女地位中的人權思考)《第九屆儒佛會通暨文化哲學學術研討會》。

伍、工具書(以下依人名筆劃由小到大排序)
丁福保《佛學大辭典》電子版,台北:中華電子佛典協會,2007年。http://www.cbeta.org
元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會編譯,《漢譯:南傳大藏經》,高雄:元亨寺妙林出版,1995年。
水野弘元著,許洋主譯,《巴利文法》,華宇出版社。
佛光辭典電子版,台北:佛光,2003年。http://www.hsilai.org/etext/search-1.htm
鄧殿臣譯,《長老偈‧長老尼偈》,北京:中國社會出版社,1997年。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top