跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.222.189.51) 您好!臺灣時間:2024/05/20 15:10
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

: 
twitterline
研究生:范晴雯
研究生(外文):Ching-Wen Fan
論文名稱:張恨水《金粉世家》之主題與人物類型
論文名稱(外文):zhang hen shui 《jin fen shi jia 》zhi zhu ti yu ren wu lei xing 
指導教授:游秀雲游秀雲引用關係
指導教授(外文):作者未提供
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:應用中國文學系碩士班
學門:人文學門
學類:中國語文學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:231
中文關鍵詞:金粉世家章回小說張恨水
外文關鍵詞:novelsZhang HenshuiJin Fen Shi Jia
相關次數:
  • 被引用被引用:6
  • 點閱點閱:585
  • 評分評分:
  • 下載下載:98
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
張恨水,是清末民初暢銷小說家,其作品是以當時社會背景為創作題材,因此內容多反映了戰爭的面貌,軍閥的殘暴及人民的痛苦。此外,張恨水改良了傳統的章回小說,使之擁有雅俗融合的新面貌,並在章回小說式微時期,注入一股振奮的活力,賦予章回小說新生命。而張恨水眾多的章回作品中,以《金粉世家》最為傑出,因此本論文以《金粉世家》為主要探討對象。
本文共分為六章。第一章「緒論」,說明《金粉世家》的研究動機,並界定研究範圍,及說明研究方法。最後探討前賢研究成果,與說明還能研究的空間。
第二章,「張恨水與《金粉世家》」。首先歸納作者的生平事蹟,與寫作歷程。接著說明與《金粉世家》寫作背景相關的作品。最後討探《金粉世家》的寫作動作,及流傳的版本。
第三章,「《金粉世家》的主題」,可分為豪門的惡習、豪門媳婦的現實生活、世態炎涼、人生無常等四個主題。
第四章,「《金粉世家》中主要的女性類型的刻畫」,有太太類型、妾的類型、小姐類型、坤伶類型等刻畫。
第五章,「《金粉世家》中主要的男性類型的刻畫」,可分為長輩類型、少爺類型、男伶類型等刻畫。
第六章,「結論」,總結金粉世家所表現的主題,說明《金粉世家》中多元人物類型刻畫的特色,最後提出本論文之研究展望及限制。

關鍵詞:張恨水、金粉世家、章回小說
Zhang Henshui is the end of the Qing-selling novelist, his works are measured at the social background as an inspiration for so many contents reflect the face of war, warlords and the brutal suffering of the people. In addition, Zhang Henshui improved the traditional novels, so that it has integrated the new face of refined and popular tastes, and the decline of period novels, infused inspiring vitality, giving new life to novels. And Zhang Henshui a large number of chapters back works to " Jin Fen Shi Jia " the most outstanding, so this paper to " Jin Fen Shi Jia " as the main object of the survey.
This paper is divided into six chapters. The first chapter "Introduction," Description " Jin Fen Shi Jia" research motivation, and explain to define the scope of study, and describe research methods. Finally, we discuss worthies of research results, and note also requires study.
Chapter II, "Zhang Henshui and" Jin Fen Shi Jia "." First, the author''s life story summed up with the writing process. Then explain the " Jin Fen Shi Jia " Writing context-related work. Last discuss charms of " Jin Fen Shi Jia " writing movement, and the popular version.
Chapter III, "" Jin Fen Shi Jia "theme" can be divided into the bad habit of wealthy, wealthy daughter of the real life, inconstancy of human relationships, life is change and so on four main themes.
Chapter IV, "" Jin Fen Shi Jia "in the main type of portrayal of women", there is his wife type, the type of concubine, Miss types, Kunling type of characterization.
Chapter V, "" Jin Fen Shi Jia "in the main male type of characterization," can be divided into the older types, young master type, M Ling type of characterization.
Chapter VI, "Conclusions" summarizes the “Jin Fen Shi Jia” of the performance of the theme, explaining that " Jin Fen Shi Jia " in multiple types of characters portray the characteristics of the final paper of the present research prospects and limitations.
目錄
第壹章 緒論…………………………………………………………一
第一節 研究動機…………………………………………………一
第二節 研究範圍與方法…………………………………………七
第三節 前賢研究成果……………………………………………八
第貳章 張恨水及《金粉世家》…………………………………十一
第一節 張恨水生平……………………………………………十一
第二節 《金粉世家》的寫作背景與相關著作………………十八
第三節 《金粉世家》的創作及其版本………………………二二
第四節 《金粉世家》的內容…………………………………三十
第參章 《金粉世家》的主題……………………………………三五
第一節 豪門惡習………………………………………………三五
第二節 豪門媳婦的現實生活……………………………………六
第三節 世態炎涼………………………………………………五八
第四節 人生無常………………………………………………六十
第肆章 《金粉世家》中主要的女性類型的刻畫………………六九
第一節 太太類型………………………………………………七一
第二節 妾的類型……………………………………………一○二
第三節 小姐類型……………………………………………一一四
第四節 坤伶類型………………………………………………一三一
第伍章 《金粉世家》中主要的男性類型的刻畫………………一三七
第一節 長輩類型………………………………………………一三七
第二節 少爺類型………………………………………………一四四
第三節 男伶類型………………………………………………一六二
第陸章 結論………………………………………………………一六五
第一節《金粉世家》所表現的主題……………………………一六○
第二節 多元的人物類型刻畫…………………………………一六八
第三節 研究展望與限制………………………………………一七一
參考書目……………………………………………………………一七三
附錄一:《金粉世家》的版本……………………………………一七九
附錄二:《金粉世家》人物關係…………………………………一八一
附錄三:《金粉世家》情節結構表………………………………一八二
附錄四:《金粉世家》各回情節表………………………………一八五
一、原典
《金粉世家:張恨水選集》張恨水,安徽:文藝出版社,一九八五年出版。
《張恨水小說全集》張恨水,太原市:北岳文藝出版社一九九三年出版。
《張恨水作品經典》張恨水,北京市:群眾出版社,一九九七年出版。
《張恨水小說精品集》張恨水,太原市:北岳文藝出版社第一版,二○○○年出版。
《金粉世家》張恨水,貴州:人民出版社貴州人民版社,二○○三年一月一日出版。
《金粉世家—張恨水小說經典》,張恨水,陝西:師大出版社,二○○七年十二月一日出版。
《(上下)金粉世家-中國現代長篇》張恨水,人民文學出版社,二○○九一月一日年發行。

二、專書
(一)小說史
《中國現代文學史》孫中田,北京:新華書店,一九八八年十月第一版一刷。
《中國新文學發展史》張椿等人,北京:人民文學出版社,一九九一年八月北京第一版。
《二十世紀中國文學史》朱棟霖等人,台北:文史哲出版社,二○○○年九月初版。
《中國現代文學三十年》錢理群,台北:五南圖書出版股份有限公司,二○○二年二月一版一刷。
《中國現代小說史》楊義,北京:人民文學出版社,二○○五年一月出
(二)小說技巧
《小說結構美學》金健人,台北:木鐸出版社,一九八八年九月初版。
《小說美學》陸志平,吳功正,台北:五南圖書出版有限公司,一九九三年一月初版一刷。
《小說例話.卷二》周振甫,台北:五南圖書出版有限公司,一九九四年五月初版一刷。
《小說概說》劉世劍,高雄:麗文文化事業股份有限公司,一九九四年十一月初版。
《文學寫作概》高瑞卿,高雄:麗文化文事業股份有限公司,一九九五年九月初版一刷。
《李小說入門》李喬,台北:大安出版社,一九九六年二月第一版第一刷。
《小說技巧》傅騰霄,台北:洪葉文化事業有限公司,一九九六年四月初版一刷。
《小說創方法與技巧》陳碧月,台北:秀威資訊科技股份有限公司,二○○二年九月初版。

(三)關於張恨水的生平
《小說奇才:張恨水》袁進,明田出出版社,一九九五年十二月一日出版。
《張恨水的生活和創作》高建平,台北:文津出版社,二○○二年出版。
《張恨水》聞濤,國家出版社,二○○二年四月二十五日出版。
《寫作生涯回憶錄》張恨水,中國文聯出版社,二○○五年一月第一版第一次印刷。
《我的父親張恨水》張伍,團結出版社,二○○六年,九月一日出版。
《我所知道的張恨水》張紀,百花文藝出版社,二○○七年一月一日出版。
《張恨水新論》溫奉橋,齊魯書社,二○○九年一月一日出版。
《張恨水家事》徐迅,中國華僑出版社,二○○九年一月一日出版
(四)其他
《紅樓夢》曹雪芹,台南:世一文化事業股份有限公司,二○○二年三月一版刷。
《水滸傳》施耐菴,台北:三民書局,一九九三年十二月一日出版。
《三國演義》羅貫中,台北:西北文化股份有限公司,二○一○年一月一日出版。

三、學位論文
《張恨水小說新論》趙孝萱,輔仁大學,一九九八年,中國文學研究所博士論文。
《張恨水小說研究》魏美玲,中國文化大學,一九九○年,中國文學研究所碩士論文。
《現代性視野中的張恨水小說》溫奉橋,山東師範大學,二○○三年,博士論文。
《論張恨水社會言情小說的敘事模式》馬琳,西北大學,二○○三年,碩士論文。
《張恨水論》陳靜,南京師範大學,二○○三年,碩士論文。
《張恨水小說的市民文學特徵》張立忠,吉林大學,二○○四年,碩士論文。
《論張恨水的創作心態與其通俗小說創作》吳昌友,華中師範大學,二○○四年,碩士論文。
《疏離與對話--張恨水小說與新文學的關係》石娟,東北師範大學,二○○四年,碩士論文。
《論張恨水現象》黃鳳顯,中央民族大學,二○○四年,碩士論文。
《張恨水言情小說的敘事藝術》欒梅健,蘇州大學,二○○五年,碩士論文。
《四○年代的張恨水》張楊,西南師範大學,二○○五年,碩士論文。
《論報人生活對張恨水及其小說創作的影響》劉少文,吉林大學,二○○五年,博士論文。
《試論張恨水小說代表作的可讀性》曹曉麗,東北師範大學,二○○六年,碩士論文。
《超越平淡張恨水在中國現代文學史上的獨特貢獻》郭淑貞,青島大學,二○○六年,碩士論文。
《言情在張恨水小說中的意義》劉巧玲,華中師範大學,二○○六年,碩士論文。
《張恨水現代通俗小說的創作意識》金慧,華東師範大學,二○○七年,碩士論文。
《張恨水四十年代諷刺小說論》劉棟,遼寧師範大學,二○○七年,碩士論文。
《張恨水通俗小說的歷史過渡性研究》,張瑩瑩,延邊大學,二○○七年,碩士論文。
《市民意識與文人傳統--論張恨水小說的創作觀》張效賢,上海社會科學院,二○○七年,碩士論文。
《徘徊在傳統與現實之間—張恨水小說論》吳金淼,江西師範大學,二○○八年,碩士論文。
《論張恨水言情小說的敘事藝術》劉海濤,東北師範大學,二○○八年,碩士論文。
《論張恨水言情小說中的市民意識》胡梅花,湖南師範大學,二○○八年,碩士論文。
《張恨水小說「紅顏薄命」敘事解讀》胡蔚衡,山東師範大學,二○○九年,碩士論文。

四、期刊論文
〈民國以來的章回小說〉徐文瀅,萬象,一九四一年十二月,第一年第六期。
〈 在新舊衝突中崛起——論金粉世家〉袁進, 中國現代文學研究叢刊,一九八七年○一期 。
〈金粉世家的現實主義特色〉王洪岳,語文學刊一九九○年○五期。
〈一部「新舊合璧」的章回小說——論金粉世家思想傾向的復雜性〉陳國城, 安慶師范學院學報(社會科學版),一九九八年○一期。
〈哭溼枕頭的父愛—讓張恨水一生掛念的十個兒女〉張濤甫,國文天地,一九九七年九月,第十三卷四期。
〈他生未必更情深—張恨水的三次婚姻〉蔡登山,一九九九年十一月,第十五卷六期。
〈張恨水小說對聯功能〉謝家順,中國文化月刊,二○○二年四月,第二六五期。
〈一代才子張恨水〉趙淑俠,傳記文學,二○○二年九月,第八十一卷第三期。
〈以俗為雅,京味十足--張恨水的北京情調〉趙孝萱,聯合文學,二○○三年四月。
〈張恨水和金粉世家〉趙大力,晚報文萃,二○○三年○七期。
〈蝴蝶,曾在這世界停留——讀張恨水的金粉世家〉曹文君,好家長,二○○三年 十一期 。
〈張恨水金粉世家鴛蝴派〉玲玲,廣東藝術,二○○三年○二期。
〈張恨水的筆底世界〉今稀老人,中外雜誌,二○○四年二月。
〈金粉世家之冷清秋〉李夢桃,時代教育,二○○四年三十期。
〈 新論鴛鴦蝴蝶派與張恨水的金粉世家〉余雪蓮,培訓與研究-湖北教育學院學報,二○○四年○三期。
〈張恨水作品中女性形象的女權主義解讀〉袁瑾,陜西廣播電視大學學報,二○○五年○四期。
〈金粉世家中小憐的敘事功能〉錢雪琴,中國科技信息,二○○五年二十三期。
〈金粉世家古典性與現代性之一瞥〉王偉偉,聊城大學學報(社會科學版), 二○○五年○三期 。
〈張恨水小說文本中的新思想〉朱周斌,南通大學學報(社會科學版),二○○六年○五期 。
〈張恨水通俗小說的特點〉唐北海,江淮論壇,二○○六年○二期。
〈張恨水小說的藝術成就〉尹晶,黑龍江教育學院學報,二○○六年○二期。
〈張恨水《啼笑因緣》審美特性之析論〉張靜環,嘉南學報,二○○七年,第三十三期。
〈章回小說家張恨水〉溫梓川,文學界(專輯版) ,二○○七年十一期。
〈讀者意識與張恨水的通俗小說創作〉金慧,楚雄師范學院學報,二○○七年一○期 。
〈張恨水言情小說中的灰姑娘原型敘事〉吳彥,齊齊哈爾大學學報,二○○七年 ○三期。
〈張恨水《金粉世家》的平民視角〉王雁雁,名作欣賞,二○○七年○二期。
〈 重慶形象的文學表達——論張恨水創作的另一種意義〉尹瑩,小說評論,二○○八年s2期 。
〈張恨水言情小說的藝術技巧〉曹曉麗,伊犁師范學院學報(社會科學版),二○○八年○三期。
〈談張恨水在題材選擇與人物形象塑造方面的獨到之處〉時曙暉、曹曉麗,伊犁師范學院學報(社會科學版) ,二○○八年○一期。
〈以俗為雅,由舊求新——張恨水作品的藝術特色〉孫曉輝, 二○○八年○五期。
〈 論張恨水文化價值取向及其小說的文化內涵〉張治安,曹曉麗,作家,二○○八年○二期。
〈金粉世家情節模式及人物悲劇命運的分析〉翟玉肖、 王素萍,學校黨建與思想教育, 二○○九年S1期 。
〈言情小說還是言錢小說?——論對張恨水小說文本的誤讀〉周麗娜,齊魯學刊,二○○九年○五期。
〈從敘事學角度看張恨水章回小說的現代轉型〉馬彥峰,楚雄師范學院學報,二○○九年○七期。
〈世界日報連載金粉世家的歷史啟迪〉孔巖,新聞世界,二○○九年,○二期。
〈張恨水小說的文化特征與獨特價值〉朱峰,遼寧經濟管理干部學院學報,二○○九年○三期 。
〈張恨水啼笑因緣與舊派通俗小說的現代性轉換〉畢志娟、李大恒,淄博師專學報,二○○九年○二期。
〈論張恨水小說文體形態蘊含的文化意味〉焦玉蓮,太原大學學報 ,二○○九年○二期。
〈一個故事的兩種講法——從「過渡時代」、「藝術之宮」看張恨水的轉型〉胡安定,蘇州教育學院學報,二○○九年○二期。
〈何為張恨水的作品——對張恨水文學活動方式文學史意義的重新闡釋〉劉曉麗,蘇州教育學院學報 ,二○○九年○二期。
〈紅樓夢與金粉世家異同之探討〉楊松全,瓊州學院學報, 二○○九年○三期。
〈報人作家張恨水的編輯思想探析〉宋偉、李哲,作家, 二○○九年十二期 。
〈天才小說家張恨水〉秋水,文史月刊,二○○九年○五期 。
〈張恨水小說創作與重慶〉張武軍,紅巖,二○○九年○二期。
〈試論張恨水對傳統才子佳人小說的繼承和發展〉陳廣士,池州學院學報,二○○九年○二期。
〈張恨水:與北京的啼笑因緣〉劉東黎,散文(海外版),二○○九年○一期。
〈張恨水散文創作略論〉馬彥峰,遼寧工程技術大學學報(社會科學版),二○○九年○二期。
〈張恨水文化心態對其小說創作影響探析〉彭靜,華章,二○○九年○四期。
〈報人身份的文學表達——張恨水創作特色的傳播學解讀〉石娟,池州學院學報,二○○九年○一期。
〈張恨水小說創作的敘事藝術〉吳彥,二○○九年○四期。
〈妥協與反叛——金粉世家中女性命運與女性現代意識的分析〉馬藜、王美麗,湖南工業大學學報(社會科學版) ,二○○九年○一期 。
〈 試論張恨水小說創作的常態因素〉張爭豔,科教文匯(下旬刊),二○○九年○二期。
〈張恨水的文字生涯〉劉繼興,傳承,二○○九年○三期。
〈新時期對張恨水的研究綜述〉張爭豔,法制與社會,二○○九年○六期。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top