(3.235.11.178) 您好!臺灣時間:2021/03/05 15:51
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果

詳目顯示:::

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:楊筠如
研究生(外文):Iru Yang
論文名稱:以鏡子意象探討《紅樓夢》的虛實意涵
論文名稱(外文):Reality and Illusion as Presented in Mirror Images: The Dream of the Red Chamber
指導教授:紀秋郎紀秋郎引用關係
指導教授(外文):Chiu-lang Chi
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:英文學系
學門:人文學門
學類:比較文學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:英文
論文頁數:94
中文關鍵詞:風月寶鑑鏡子意象虛實循環結構二元結構陰陽
外文關鍵詞:Fengyue Baojianmirror imagesreality and illusionxushireflexive-cyclic structurebinary structureyin-yang philosophy
相關次數:
  • 被引用被引用:1
  • 點閱點閱:978
  • 評分評分:系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔
  • 下載下載:245
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
曹雪芹在《紅樓夢》中,設置了真實與虛幻並存的雙面性。風月寶鑑之設計非但反映《紅樓夢》的二元結構,風月寶鑑允其操作者既可誤導、又或啟發的觀看方式,是其融通鏡子與小說身分的共通點。換句話說,風月寶鑑既代表小說中鏡子,又可直接代表小說的雙重性身分,使其在文本中成為《紅樓夢》的縮影或暗喻。其誤導性與啟發性共存的鏡子特徵,可擴大至文本中其他鏡子意像,包括:建築、玉與甄賈寶玉,以及小說的敘事結構。
本文意欲從「鏡子意像」此一新面向,探討《紅樓夢》長久以來的虛實議題。論文分為二部分:第一部份,分析文本內的鏡子意像,如:風月寶鑑、建築、玉與甄賈寶玉之關係,並探討小說表現在寶玉生命,及其週遭人類世界的虛實。第二部分,視小說為鏡子意像,藉由其鏡子結構,諸如:循環式的情節、二元主線、及多重題名,探討曹雪芹如何企圖以幻覺般的結構,誤導、愉悅、啟發讀者。
Cao Xueqin posits two sides—reality and illusion—to his The Dream of the Red Chamber. The novel’s binary structure is presented in the design of Fengyue Baojian (Precious Mirror/Warning of Sensual Life), which operates to delude and enlighten its viewers both as a mirror and the novel itself. In other words, these two identities of Fengyue Baojian allow it to be an epitome or a metaphor of the textual body of The Dream of the Red Chamber. Fengyue Baojian’s deluding and enlightening features can be extended to other
mirror images in the novel, including architecture, the jade and two Baoyu’s, and the narrative structure.
This thesis is a study focusing on the mirror images in an attempt to cast a new light on the long-lasting issue of reality and illusion in The Dream of the Red Chamber. It is
divided into two parts. The first part analyzes mirror images in the novel, such as Fengyue Baojian, architecture, and the jade and two Baoyu’s binary relationships. It discusses reality and illusion in Jia Baoyu and the human world around him. The second part analyzes the mirror image as the novel itself. Through the novel’s mirror-like structure, its reflexive,cyclic plot, binary relations and multiple titles, this part discusses how Cao seeks to delude, delight, and enlighten his readers through the phantasmagoric structure of the novel.
Contents
Acknowledgements………………………………………………i
Abstract…………………………………………………………ii
Chapter One: Introduction…………………………………1
Chapter Two: Fengyue Baojian……………………………12
Chapter Three: Architecture……………………………26
Chapter Four: The Jade and Two Baoyu's………………45
Chapter Five: The Narrative Structure………………60
Chapter Six: Conclusion…………………………………74
Bibliography………………………………………………82
Bibliography
Cai Yuanpei蔡元培, and Hu Shi胡適. Shitouji suoyin Hongloumeng kaozheng石頭記索隱 紅樓夢考證 [An Index of The Story of the Stone; Research on The Dream of the Red Chamber]. Beijing: Beijing U, 1989.
Cao Xueqin曹雪芹. A Dream of Red Mansions. Trans. Yang Xianyi and Gladys Yang. Vol. 4. Beijing: Foreign Languages P, 1994.
---. Hongloumeng紅樓夢 (The Dream of the Red Chamber). Taipei: Lianjing, 1991.
---. The Story of the Stone. Trans. David Hawkes. 4 vols. New York: Penguin, 1973-86.
---. The Story of the Stone. Trans. David Hawkes. Vol. 5. Taipei: Caves Books, 1988.
---. Zhiyan Zhai quanping Shitouji脂硯齋全評石頭記 [The Dream of the Red Chamber with Zhiyan Zhai’s Comments]. 2 vols. Beijing: Dongfang P, 2006.
Cen Jiazhuo岑佳卓. Hongloumeng tankao 紅樓夢探考 [A Textual Research of The Dream of the Red Chamber]. Taizhong: Cen Jiazhuo, 1988.
Chang Zhiqi常智奇. Zhongguo tongjing meixue fazhanshi中國銅鏡美學發展史 [History of Development of the Aesthetic of Chinese Bronze Mirror]. Xian: Shanxi Shifan U, 2000.
Chen Mingjian陳明鑑. Hongloumeng yanjiu ziliao huibian紅樓夢研究資料彙編 [A Collection of Studies of The Dream of the Red Chamber]. Taipei: Ming lun, 1971.
Chen Xianwei陳顯微. Wenshi Zhenjing yanwai jingzhi文始真經言外經旨 [Explanations on the Connotations of Wenshi’s Taoist Text]. Ed. Wang Yunwu 王雲五. Taipei: Shangwu, 1965.
Fukunaga Mistsuji福永光司. “Daojiao de jing yu jian”道教的鏡與劍 [The Mirror and the Sword in Taoism]. Riben xuezhe yanjiu zhongguoshi lunzhu xuanyi日本學者研究中國史論著選譯 [Selected Translations of Japanese Scholars’ Studies on Chinese History]. Ed. Liu Junwen劉俊文. Vol. 7. Beijing: Xinhua Shudian, 1993. 386-445.
Gombrich E. H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon, 1977.
Guo Yushi郭豫適, ed. Hongloumeng yanjiu wenxuan紅樓夢研究文選 [A Selection of Critiques on The Dream of the Red Chamber]. Shanghai: Huadong Shifan UP, 1988. 
Hu Fuchen 胡孚琛, ed. Zhonghua Daojiao dacidian中華道教大辭典 [Dictionary of Chinese Taoist Terms]. Beijing: Zhongguo Shehui Kexue P, 1995.   
Hu Juren胡菊人. Honglou Shuihu yu xiaoshuo yishu紅樓水滸與小說藝術 [The Dream of the Red Chamber, Water Margin and the Art of the Novel]. Hong Kong: Baiye Shushe, 1977.
Hu Shi胡適. Hongloumeng kaozheng石頭記索隱 紅樓夢考證 [Research on The Dream of the Red Chamber]. Beijing: Beijing U, 1989.
Hu Wenwei胡文煒. Jia Bayou yu Daguanyuan賈寶玉與大觀園 [Jia Bayou and Daguanyuan.] Beijing: Huayi, 1995.
Levy, Dore Jesse. Ideal and Actual in The Story of the Stone. New York: Columbia UP, 1999.
Li Kaiji 李開濟. Banruo Poluo Miduo Xinjing yanjiu般若波羅蜜多心經研究 [A Study of Heart Sutra]. Taipei: Wenjin, 1998.
Li Shenglong李生龍. Daojia ji qi dui wenxue de yingxiang道家及其對文學的影響 [Taoism and Its Influences on Literature]. Zhangsha: Yuelu Shushe, 2005.
Li Shuhuan 李叔還, ed. Daojiao dacidian道教大辭典 [Dictionary of Taoist Terms]. Taipei: Juliu Tushu, 1979.
Li Xia李霞. Daojia yu Chanzong道家與禪宗 [Taoism and Zen]. Hefei: Anhui U, 1996.
Lin Yiliang林以亮. Zhongguo gudian xiaoshuo lunji中國古典小說論集 [A Collection of Essays of Classic Novels in Chinese]. Taipei: Youshi Wenhua, 1975. 
Liu Guijie劉貴傑. Foxue yu rensheng佛學與人生 [Buddhism and Life]. Taipei: Wunan, 1999.
Liu Yi劉藝. Jing yu Zhongguo chuantong wenhua鏡與中國傳統文化 [The Mirror and Traditional Chinese Culture]. Chengdou: Bashu Shushe, 2004.
Luo Shixian 羅時憲. Xinjing daodu心經導讀 [A Introduction of Heart Sutra]. Ed. Tan Xiyong 談錫永. Taipei: Quanfo,1998.
Luo Zhufeng 羅竹風, ed. Hanyu dacidian漢語大詞典 [Dictionary of Chinese Language]. 12 vols. Shanghai: Shanghai Cishu, 1986. 
Meng Qingtian孟慶田. Hongloumeng he Jinpingmei zhong de jianzhu紅樓夢和金瓶梅中的建築 [The Architecture in The Dream of the Red Chamber and Jinpingmei]. Qingdao: Qingdao P, 2001.
Miller, Lucien. Masks of Fiction in Dream of the Red Chamber: Myth, Mimesis, and Persona. Tucson: U of Arizona P, c1975.
Nan Huaijin南懷瑾. Chanzong yu Daojia禪宗與道家 [Zen and Taoism]. Shanghai: Fudan U, 1991.
Plaks, Andrew. Archetype and Allegory in The Dream of the Red Chamber. Princeton: Princeton UP, 1976.
Qu Dachen屈大成. Foxue gailun佛學概論 [An Introduction to Buddhism]. Taipei: Wenjin, 2002.
Shen Zhijun沈治鈞. Hongloumeng chengshu yanjiu紅樓夢成書研究 [A Study of the Writing Progress of The Dream of the Red Chamber]. Beijing: Zhongguo Shufang, 2004.
Sun Quanwen孫全文. Zhongguo jianzhu kongjian fuhao yiyi中國建築空間符號意義 (A Semiotic Analysis of Space and Form in Chinese Architecture). Taipei: Mingwen, 1987.
Teo, Layteen, and Fan Pikwah, ed. Hongloumeng and Sinology. Kuala Lumpur: Dept. of Chinese Studies U of Malaysia, 2009.
Wan Zhiwen 宛志文, ed. Gujin hanyu changyongzi zidian古今漢語常用字字典 [Dictionary of Ancient and Modern Chinese Characters in Common Practice]. Wuhan: Hubei Renmin, 2002.
Wang Guowei王國維, Cai Yuanpei蔡元培, and Lu Xun 魯迅. Wang Guowei Cai Yuanpei Lu Xun dianping Hongloumeng王國維、蔡元培、魯迅點評紅樓夢 [Wang Guowei’s, Cai Yuanpei’s, and Lu Xun’s Commentaries on The Dream of the Red Chamber]. Beijing: Tuanjie, 2004
Wang Mengruan王夢阮, and Shen Ping’an沈瓶庵. Hongloumeng suoyin紅樓夢索隱 [An Index of The Dream of the Red Chamber]. Vol. 1. Taipei, TW Zhonghua Shuju, 1983. 
Wu Feng 吳楓, and Song Yifu 宋一夫, ed. Zhonghua Daoxue tongdian中華道學通典 [Dictionary of Chinese Taoism in Common Practice]. Haikou: Nanhai, 1994. 
Xia Zhujiu夏鑄九. “Youyuan jingmeng—Taibei Banqiao Linbenyuan yuanlin chongfang”遊園驚夢—台北板橋林本源園林重訪 [Garden Wandering and Dream Stirring: Revisiting Lin Benyuan’s Garden in Banqiao, Taipe.] Cities and Design 20 (2008): 45-89.
Yan Pei 演培, trans. Banruo Poluo Miduo Xinjing jiangji般若波羅密多心經講記 [A Record of A Lecture of Heart Sutra]. Taipei: Tianhua P, 1989.
Yang Yi楊義. Zhongguo gudian xiaoshuo shilun 中國古典小說史論 [Essays on the History of Classical Novel in Chinese]. Beijing: Renmin, 1998. Vol. 6 of Yangyi wencun 楊義文存 [Collective Essays of Yang Yi]. 6 vols.
---. Zhongguo xushixue 中國敘事學 [Chinese Narratology]. Beijing: Renmin, 1998. Vol. 1 of Yangyi wencun 楊義文存 [Collective Essays of Yang Yi]. 6 vols.
Yee, Angelina C. “Counterpoise in Honglou Meng.” Harvard Journal of Asiatic Studies 50.2 (1990): 613-50.
Yu Guofan余國藩. Hongloumeng, Xiyouji yu qita: Yu Guofan lunxue wenxuan《紅樓夢》、《西遊記》與其他: 余國藩論學文選 [Articles on The Dream of the Red Chamber, Xiyouji and Other Works: A Selection of Yu Guofan Essays]. Trans. Li Shixue李奭學. Ed. Li Shixue李奭學. Beijing: Sanlian Shudian, 2006.   
Yu Pingbo俞平伯. Dianping Hongloumeng點評紅樓夢 [A Review of The Dream of the Red Chamber]. Beijing: Tuanjie, 2004.
Yu Yingshi余英時. Hongloumeng de liangge shijie紅樓夢的兩個世界 [The Two Worlds of The Dream of the Red Chamber]. Taipei: Lianjing, 1978.
Yuan Xiang圓香. Hongloumeng yu chan紅樓夢與禪 [The Dream of the Red Chamber and Zen]. Sanzhong: Foguang, 1992.
Yue Daiyun樂黛雲. Bijiao wenxue yu bijiao wenhua shijiang比較文學與比較文化十講 [Ten Essays of Comparative Literature and Comparative Culture]. Zhejiang: Fudan, 2004.
Zhan Dan詹丹. Hongloumeng de wuzhi yu feiwuzhi紅樓夢的物質與非物質 [The Substances and Non-substance in The Dream of the Red Chamber]. Zhongqing: Zhongqing P, 2006.
Zhang Hongpo 張洪波. Hongloumeng de xiandai chanshi紅樓夢的現代闡釋 [A Modern Interpretation of The Dream of the Red Chamber]. Beijing: Zhonghua, 2008.
Zhang Jinyi 張金儀. Hanjing suo fanying de shenhua chuanshuo yu shenxian sixiang漢鏡所反映的神話傳說與神仙思想 [Mythology and Fairy Tales as Reflected in Han Dynasty’s Mirrors]. Taipei: Gugong Bowuyuan, 1981.
Zhang Qingshan張慶善. Hongloumeng yu geren jiashi ji gongwei mishi紅樓夢與個人家事及宮闈祕事 [The Dream of the Red Chamber, One’s Family Saga and Imperial Secrets]. Shenyang: Liaoning Guji, 1997.
Zhang Shijun張世君. Hongloumeng de kongjian xushi紅樓夢的空間敘事 [The Narrative Space in The Dream of the Red Chamber]. Beijing: Zhongguo Shehui Kexue P, 1999.  
Zhang Zhizhe 張志哲, ed. Daojiao wenhua cidian道教文化辭典 [Dictionary of Taoist culture]. Nanjing: Jiangsu Guji, 1994.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
系統版面圖檔 系統版面圖檔