跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.200.194.255) 您好!臺灣時間:2024/07/19 08:35
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

: 
twitterline
研究生:陳玉青
研究生(外文):Chen Yu Ching (Shih You Yuan)
論文名稱:《注維摩詰經》之研究-以〈佛國品〉為範圍
論文名稱(外文):A Study on Sengzhao’s Commentary of the Vimalakīrti Sūtra Based on the Chapter of Buddha Land
指導教授:索羅寧教授
指導教授(外文):Dr. Kirill Jurievitch Solonin
學位類別:碩士
校院名稱:佛光大學
系所名稱:佛教學系
學門:人文學門
學類:宗教學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:英文
論文頁數:213
中文關鍵詞:僧肇注維摩詰經維摩詰所說經淨土體用菩薩行龍樹菩薩二諦
外文關鍵詞:SengzhaoZhu weimo jiejingVimalakīrti Sūtrajingtuessence (ti) and function (yong)bodhisattvas’practicesNāgārjunathe two truths
相關次數:
  • 被引用被引用:1
  • 點閱點閱:804
  • 評分評分:
  • 下載下載:181
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:1
The Vimalakīrti Sūtra or Vimalakīrtinirdeśa, translated by Kumārajīva in 406 C.E., is considered one of the most profound and popular Mahayana sutras throughout the Chinese Buddhist history. One of its commentaries─Zhu weimojie jing注維摩詰經, which is written by Sengzhao, is not only the earliest commentary for Vimalakīrti Sūtra but also one of the most commonly cited texts in the history of Chinese Buddhism.
The concept of “jingtu (purifying the land 淨土)” frequently appears in Vimalakīrti Sūtra. By adopting Nāgārjuna’s perspective of the two truths, Sengzhao developed the idea of essence (ti體) and function (yong用) to interpret the concept of “jingtu.”Therefore, this paper aims to clarify the interpretations between Kumārajīva and Sengzhao about this concept, and through providing an English translation of Sengzhao’s commentary on this chapter, the concept of “jingtu”and the idea of“essence and function”will be examined.
Abstract................................................i
Acknowledgements.......................................ii
Table of Contents.....................................iii
List of Abbreviation...................................iv
Chapter One – Introduction.............................1
1.1 Background..........................................1
1.1.1 The Characteristics of the Translations of Vimalakīrti Sūtra.......................................2
1.1.2 The Importance of Vimalakīrti Sūtra..........4
1.1.3 Sengzhao’s Commentary of Vimalakīrti Sūtra...8
1.1.4 Other commentaries of Vimalakīrti Sūtra.......9
1.2 Motivation..........................................11
1.3 Literature Review...................................13
1.4 Methodology.........................................14
1.5 Structure...........................................16
Chapter Two – Translation of the Chapter of Buddha Land Based on Sengzhao’s Commentary..........................17
Chapter Three – Analysis on the Concept of “Jingtu”...141
3.1 The Original Meaning of “Jingtu”...................141
3.2 Kumārajīva’s Interpretation of“Jingtu”............145
3.3 Sengzhao’s Interpretation of “Jingtu”.............150
Conclusion..............................................164
Appendix................................................167
Bibliography............................................203
Biliography
PRIMARY SOURCES
Anleji安樂集. T 47, no.1958.
Bailun百論. T 30, no. 1569.
Baiyujing百喻經. T 4, no. 209.
Beihuajing悲華經. T 3, no. 157.
Chixin fantian suowenjing持心梵天所問經. T 15, no. 585.
Chu sanzang jiji出三藏記集. T 55, no. 2145.
Chuyaojing出曜經. T 4, no. 212.
Dabao jijing大寶積經. T 11, no.310.
Dabo niepanjing大般涅槃經. T 12, no.374.
Daciensi sanzang fashizhuan大慈恩寺三藏法師傳. T 50, no. 2053.
Dafang guangfo huayanjing大方廣佛華嚴經. T 9, no. 278.
Dazhi dulun大智度論. T 25, no. 1509.
Fahua Wenju法華文句. T 34, no. 1718.
Fangguang borejing放光般若經. T 8, no. 221.
Fanyi mingyiji 翻譯名義集. T 54, no. 2131.
Foshuo chang ahan jing佛說長阿含經. T 1, no. 1.
Foshuo faji mingshujing佛說法集名數經. T 17, no. 764.
Foshuo guanfo sanmeihaijing佛說觀佛三昧海經. T 15, no. 643.
Foshuo guanwuliang shoujing佛說觀無量壽經. T 12, no. 365.
Foshuo jueding yijing佛說決定義經. T 17, no. 762.
Foshuo pusa benyiejing 佛說菩薩本業經. T 10, no. 281.
Foshuo rulai busiyi mimi dachengjing佛說如來不思議祕密大乘經. T 11, no. 312.
Foshuo wuliang shoujing佛說無量壽經. T 12, no. 360.
Gaosengzhuan高僧傳. T 50, no. 2059.
Guoqu xianzai yinguojing過去現在因果經. T 3, no. 189.
Huayanjing tanxuanji華嚴經探玄記. T 35, no. 1733.
Huayan wujiao zhiguan華嚴五教止觀. T 45, no. 1867.
Jushelun俱舍論. T 29, no. 1558.
Kaiyuan shijiaolu開元釋教錄. T 2154, no. 55.
Liuqu lunhuijing六趣輪迴經. T 17, no.726.
Miaofa lianhuajing妙法蓮華經. T 9, no. 262.
Mohe zhiguan fuxin chuanhongjue摩訶止觀輔行傳弘決. T 46,no.1912.
Pini mujing毘尼母經. T 24, no. 1463.
Pusa yingluo benyejing菩薩瓔珞本業經. T 24, no.1485.
Puti damo dashi luebian dacheng rudao sixingguan菩提達摩大師略辨大乘入道四行觀. X 63, no. 1217.
Qishijing起世經. T 1, no. 24.
Sapoduo pini piposha薩婆多毘尼毘婆沙. T 23, no. 1440.
Song gaoseng zhuan宋高僧傳. T 50, no. 2061.
Weimojie suoshuojing維摩詰所說經. T 14, no. 475
Weimojing wenshu維摩經文疏. T 18, no. 338.
Weimojing xuanshu維摩經玄疏. T 38, No. 1777.
Wuliang shoujing youboti sheyuanshengji無量壽經優婆提舍願生偈. T40, no. 1819.
Xinbian zhuzong jiaozang zonglu新編諸宗教藏總錄. T 55, no. 2184.
Yiqie jingyinyi一切經音義. T 54, no. 2128.
Yuyejing玉耶經. T 2, no. 143.
Zengyi ahan增一阿含. T 2, no. 125.
Zhaolun肇論. T 45, no. 1858.
Zhengfa nianchujing正法念處經. T 17, no. 721.
Zhong ahanjing中阿含經. T 1, no. 26.
Zhongjing mulu眾經目錄. T 55, no. 2146.
Zhonglun中論. T 30, no. 1564.
Zhu weimojiejing注維摩詰經. T38, no.1775.
Zhuanjing xingdao yuanwuangsheng jingtu fashizan轉經行道願往生淨土法事讚. T47, no. 1979.
Zichiji 資持記. T 40, no. 1805.

SECONDARY SOURCES
A joint study on the Chuyuimakitsukyothe of Institute for Comprehensive Studies of Buddhism of Taisho University. Dui Yi Zhu Wei mo Jie Jing対訳 注維摩詰経. Tokyo: Sankibō busshorin山喜房佛書林, 2005.
Bocking, Brian. Nāgārjuna in China: A Translation of the Middle Treatise. The Edwin Mellen Press, 1995.
Chappell, David W. “Chinese Buddhist Interpretations of the Pure Lands.” Buddhist and Taoist Studies. Honolulu: University Press of Hawaii, 1977.
Fajun 法軍. “Huayan yu jingtu─cong Yunqi Zhuhong dao Weilin Daopei華嚴與淨土─從雲棲祩宏到為霖道霈.” Dharma Light Monthly, n.151 (2002).
Hanazuka, Hisayoshi 花塚久義. “Some problems concerning the compiler in Zhu weimojie jing注維摩詰経の編纂者をめぐって.” Journals of the Department of Buddhist Studies at Komazawa University, no. 13 (1982).
He, Jianping 何劍平. Zhongguo zhonggu weimojie xinyang yanjiu中國中古維摩詰信仰研究. Sichuan: Bashu shushe, 2009.
Hokei, Hashimoto 橋本芳契. “Constructing the thoughts based on Zhu weimo jiejing─Comparing the annotations of the three masters-Kumārajīva, Sengzao and Daosheng註維摩詰経の思想構成─羅什・僧肇・道生三師説の対比.” Journal of Indian and Buddhist Studies, v.6 n.2 (=n.12) (1958).
Hokei, Hashimoto 橋本芳契. “On the View of Sunyata and the Doctrine of the Pure Land in the Vimalakīrti Sūtra and its Commentary維摩經の空觀と淨土義その註維摩における展開.” Journal of Indian and Buddhist Studies. v.31, n.2 (=n.62) (1983).
Ikeda, Shujo 池田宗讓. “The Teaching of Dependent Origination in Sengzhao's Commentary on the Vimalakīrti Sūtra『注維摩詰經』肇注の縁起論をめぐって.” Journal of Tendai Buddhist Studies, vol. 24 (1982).
Kōtatsu, Fujita 藤田宏達. Genshi jōdo-shisō no kenkyū 原始淨土思想の研究. Tokyo: Iwanomi Shoten東京:岩波書店, 1970.
Lamotte, Έtienne. Sara Boin trans. The Teaching of Vimalakīrti. London: The Pali Text Society, 1976.
Lan, Jifu 藍吉富. Fojiao shiliao xue佛教史料學. Dongda tushu gufen youxian gongsi, 2001.
Lin, Boqian 林伯謙. Zhongguo fojiao wenshi tanwei中國佛教文史探微. Xiuwei zixun keji gufen Corp, 2004.
Lin, Yijun 林怡君. “Study of the Holy Teaching of Vimalakīrti 維摩詰經研究.” Master Thesis, National Tainan University, 2009.
Liu, Guijie 劉貴傑and Zhou Shaoxian周紹賢. Weijin zhexue魏晉哲學. Wu-Nan Culture Enterprise, 1996.
Liu, Guijie 劉貴傑. “Sengzhao sixiang zhi Beijing jiqi yuanyuan僧肇思想之背景及其淵源.” Zhonghua foxue xuebao, vol. 1(1987).
Nattier, Jan. “The teaching of Vimalakīrti (Vimalakīrti-nirdeśa): A Review of Four English Translations.” Buddhist Literature 2, 2000.
Okayama, Hajime 丘山新. “Clarifying the separate version mentioning in Zhu weimo jiejing注維摩詰経所引の別本.”Journal of Indian and Buddhist Studies, v.26 n.1 (=n.51) (1977).
Shi, Huimin 釋惠敏. “Fodian kanxing daidong yanjio yu xioxing佛典刊行帶動研究與修行.” Magazine of Life, vol. 196 (1999).
Shi, Guodeng 釋果燈. Mingmo qinchu lüzong qianhuapai zhi xingqi明末淸初律宗千華派之興起. Dharma Drum Publishing Corp, 2004.
Shi, Guopu 釋果樸. Dunhuang xiejuan P 3006 Zhiqian ben weimo jiejing zhujieben 敦煌寫卷P3006支謙本維摩詰經注解本. Dharma Drum Publishing Corp, 1997.
Shi, Suiyu 施穢鈺. “On the Intersection and Choice of Prajna School and Hsuan-Hsueh般若學與玄學的交匯及選擇─以維摩詰經為核心” Journals on Religions and Cultures of Chengda, vol. 2(2002).
Tanaka, Kenneth. The Dawn of Chinese Pure Land Buddhist Doctrine. New York: State University of New York Press, 1990.
Usuda, Junzo 臼田淳三. “Researching on Zhu weimo jiejing 注維摩詰經の研究.” Journal of Indian and Buddhist Studies, v.26 n.1 (=n.51) (1977).
Wang, Wenyan 王文顏. Fodian hanyi zhi yanjiu 佛典漢譯之研究. Taipei: Tianhua publisher, 1984.
Wang, Xiaopo 王曉波. Dao yu fa: Fajia sixiang he huanglao zhexue jiexi 道與法: 法家思想和黃老哲學解析. Taipei: National Taiwan University Press, 2007.
Watson, Burton. trans. The Vimalakīrti Sūtra : from the Chinese version by Kumārajīva. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 1999.
Yamada, Kazuo 山田和夫.“The thoughts between Sengzhao and Laozi and Zhuangzi based on Zhu weimo jiejing 注維摩詰経の僧肇注と老荘思想.” History of Buddhist Thoughts, no. 2 (1980).
Yao, Yingting 姚瀛艇. Songdai wenhuashi宋代文化史. Yunlong publisher, 1995.

連結至畢業學校之論文網頁點我開啟連結
註: 此連結為研究生畢業學校所提供,不一定有電子全文可供下載,若連結有誤,請點選上方之〝勘誤回報〞功能,我們會盡快修正,謝謝!
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top