跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.200.82.149) 您好!臺灣時間:2023/06/05 12:19
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

: 
twitterline
研究生:黎德英
研究生(外文):Li De Ying
論文名稱:越南金融制度與中小企業發展之研究
論文名稱(外文):The Study of Financial System and SME’s Development in Vietnam
指導教授:黃博怡黃博怡引用關係藍秀璋藍秀璋引用關係
指導教授(外文):Huang Bo YiLan Xiu Zhang
口試委員:廖志峰李智仁彭勝本
口試日期:2013-06-24
學位類別:碩士
校院名稱:實踐大學
系所名稱:財務金融學系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:84
中文關鍵詞:越南銀行體系中小企業金融改革
外文關鍵詞:Vietnambanking systemSME’sfinancial reform
相關次數:
  • 被引用被引用:0
  • 點閱點閱:652
  • 評分評分:
  • 下載下載:76
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:1
近年來越南經濟面臨全球金融與經濟危機的影響,隨著政府採行各項政策與措施,控制通貨膨脹,經濟已逐步穩定。對於處於開發中國家的越南,要和世界各國競爭面臨很多的挑戰和問題,所以越南政府積極吸引國際資本前來投資,希望產業結構逐漸轉向工業化國家。

本論文探討越南金融制度和中小企業的關係 ,在概述越南金融體系的基本情況之後,分析中小企業發展過程中存在的主要問題,觀察政府對於中小企業發展的政策與銀行體系必要的改革,並參考各國金融制度與政策對中小企業的影響,進而思考在越南運用之可行性。

In recent years, the economy of Vietnam has faced difficulties caused by the global economic crisis. The inflation was controlled and the macro-economy stabilized. Vietnam is still a developing country, and as competitiveness in countries around the world increase, it face a lot of challenges and problems. Therefore, the Vietnamese government actively work to attract international capital in order to secure continuous investments, in hope of making its industrial structure gradually shift towards that of industrialized countries.

This paper examines the relationship between the financial system and SMEs in Vietnam. It also presents an overview of the basic situation of the financial system in the country, and analyzes the process for development of small and medium-sized enterprises and their main problems for existence. Observations are made concerning Government policies to grow development of small and medium-sized enterprises with the necessary reforms of the banking system. References are made towards various countries financial system and their policies that affect small and medium enterprises, considering the feasibility of utilizing the same policies in Vietnam.

目 錄
摘要 I
ABSTRACT II
目 錄 III
圖 目 錄 IV
表 目 錄 V
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究方法與範圍 2
第四節 研究架構與流程 3
第五節 資料來源 3
第貳章 文獻探討 4
第一節 研究越南金融制度的文獻 4
第二節 越南中小企業發展的文獻 6
第參章 越南金融制度 10
第一節 金融體系的發展與形成過程 10
第二節 越南銀行概況和系統 20
第三節 越南商業銀行發展現況 25
第肆章 越南金融制度改革 31
第一節 金融制度改革歷程 31
第二節 越南銀行改革與成效評析 33
第三節 越南金融改革中的問題 41
第伍章 越南與各國中小企業的發展政策 43
第一節 各國中小企業的發展政策 43
第二節 越南中小企業的發展現況 50
第三節 越南中小企業發展中的問題與對策 66
第陸章 結論與建議 73
第一節 結論 73
第二節 建議 73
參考文獻 75
一、越文的文獻 75
二、中文的文獻 76

圖 目 錄
圖 1.1 研究流程 3
圖3.1 越南證券市場的組織 15
圖3.2 越南金融市場與金融工具 16
圖3.3 越南金融機構 17
圖3.4 國家銀行的組織機構 18
圖 3.5 越南金融機構系統組織架構 21
圖3.6 越南的資本增長和貸款增長 27

表 目 錄
表3.1 越南銀行系統變化階段 (1991-2010) 12
表3.2 越南保險公司的數量、規模、保費/GDP 14
表 3.3 越南銀行數量(2008-2012) 22
表3.4 越南各家銀行的規模 22
表3.5 越南銀行各信用機構的財務概況 2012/4/30 24
表3.6 越南金融機構資產市占率 26
表 3.7 越南金融機構存放款市占率 28
表 3.8 各種銀行信用貸款比重 29
表 3.9 越南各種行業貸款在銀行的比重 29
表 3.10 越南中小企業貸款在各種銀行的比重 29
表 3.11 越南銀行存放款利率 30
表5.1 台灣、日本的中小企業定義 51
表5.2 各國中小企業的標準 52
表5.3 越南中小型企業的標準 52
表5.4 越南企業實際營業的數量(2000 - 2007) 60
表5.5 越南中小企業數量變化 (實際營業企業) 61
表5.6 越南中小企業各種經濟成份比率 62
表5.7 中小企業就業人數分佈情況 62
表5.8 中小企業資產規模分佈情況 63
表5.9 越南中小企業企業就業人數的狀況 64
表 5.10 越南中小企業的資產規模在各種行業分布情況 65
表5.11 越南各種行業的發展情況 66
表5.12 越南中小企業和世界平均的技術設備比較 69
參考文獻
一、越文的文獻
1.越南工商銀行「越南商業銀行業系統」 http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/10/100824.html
2.越南中央銀行「越南銀行系統的弱點」http://nfsc.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/nhung-diem-yeu-cua-he-thong-ngan-hang-viet-nam-hien-nay
3.Le Xuan Sang (黎春昌)「越南金融制度改革」(2011)頁 1-6 ,http://ecna.gov.vn/ct/ht/Lists/BaiViet/Attachments/168/Vo%20Tri%20Thanh%20-%20Le%20Xuan%20Sang.pdf
4.綜觀胡志明市概述,http://www.saigonnet.vn/dulich/saigon/tongquan/kinhte.htm
5.Vo Tri Thanh,(武志成)「越南加入WTO後銀行體系面臨的課題」,越南經濟管理院學者 (2008)。
6.Le Dang Doanh (黎登營)「金融海嘯對於越南經濟的影響」越南經濟學家 (2009)
7.Mac Van Tien (漠文進)「越南金融制度改革中存在問題」 越南學者 (2010)
8.丁文恩 「中國和越南越經濟改革的比較」越南中央經濟管理研究院院長,頁2 - 5 (2009)
9.Nguyen Van Tuan (阮文訊) 「越南中小企業」,越南河內城市委員會經濟戰略院 頁35-39 (1996)
10.Tham khao tu lieu “Cai to he thong viet nam” cua tac gia Nguyen Minh Kieu ,trang 4 - 10. 阮明僑 「越南銀行系統改革」越南經濟學家,頁4-10 (2006)
11.Tham khao tu lieu cua Bo Ke Hoac Dau Tu – Bo Lien Hop Dau Tu Cong Nghiep, Chinh sach phat trien doanh nghiep vua va nho Viet Nam .越南計劃與投資部- 聯合國工業發展組織, 越南政府促進中小企業發展的政策,頁12-16 (1999)
12.Nien giam thong ke 1995, trang 387-399. 《年越南年簽統計》,頁387-398 (1995)
13.Ban doi moi quan ly doanh nghiep trung uong, Bao cao Tong ket doi moi va phat trien doanh nghiep nha nuoc tu nam 1996 den nay, Ha Noi, 10-4-2000, tr4.越南中央企業更新管理處,《從1986 至今國營企業革新與發展的總結報告》,頁20 (2000)
14.Bao cao tai co cau doanh nghiep nha nuoc -TS Pham Thi Thu Hang ,trang 3。范氏秋姮,創新非國營企業的機構報告,第一章,頁 3 (2010)
二、中文的文獻
1.越南銀行業改革與成效評析: 謝忠考、林建坤 (廈門大學南洋研究院) http://www.seasas.cn/content.aspx?id=619408578743
2. 庾德昌、 张军 、蒋久荣「日本中小企业的发展」 (2003)
3.企業簡報2010年 第25期 「2009年越南中小企業白皮書」http://www.eipta.org/zxqy/doc/report/中小企业简报2010第25期.pdf
4.(2011)谢忠考、林建坤 「越南银行业改革与成效评析」 http://www.seasas.cn/content.aspx?id=619408578743
5.林明華「越南革新的漸進歷程」東南亞縱橫,(2006) 頁1-7
6.王鸞鳳,「試析越南的金融改革」武漢大學經濟與管理學,頁1-5 (2007)。
7.杜志雄,蘇惠婷 「越南中小企業發展中存在問題」中國社會科學院農村發展研究所、 中國社會科學院研究生院 (2007)
8.孫小白,「越南在東盟這個組織框架下」 中國浙江大學、外國語言文化與國際交流學 (2010)
9.黃海敏,「越南加快金融體系改革步伐」 ,中國經貿導刊,頁44 - 45 (1999)
10.謝忠考和林建坤,「越南銀行業改革與成效評析」兩位大陸學者,頁1- 5 (2011)
11.中國首都經濟貿易大學碩士學位論文,「越南中小企業的發展現況與對策研究」,頁9 -14 (2011)
12.100年度各國中小企業發展政策及輔導措施 ,頁14-24,65-70,97-100 (2010)
13.趙和曼「越南經濟的發展」,北京:中國華僑出版社,頁14-18 (1995)
14.汪幕恆,劉曉民「金融危機後的越南經濟」,頁7 – 9 (2004)

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top