(100.26.179.251) 您好!臺灣時間:2021/04/14 06:58
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果

詳目顯示:::

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:陳建佑
研究生(外文):Chien-Yu Chen
論文名稱:二氧化鈦石墨烯奈米複合材料光降解染料之研究
論文名稱(外文):iO2/graphene nanocomposite degradation of AO7 dye
指導教授:陳文照陳文照引用關係
指導教授(外文):Wen-Jauh Chen
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:材料科技研究所
學門:工程學門
學類:材料工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:74
中文關鍵詞:二氧化鈦石墨烯光催化
外文關鍵詞:TiO2graphenephotocatalysis
相關次數:
  • 被引用被引用:0
  • 點閱點閱:1158
  • 評分評分:系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
本研究以石墨烯氧化物(GO)和四氯化鈦(TiCl4)為前驅物,在180℃水熱條件下製備二氧化鈦/石墨烯(TiO2/graaphene)複合光催化劑,研究純TiO2以及不同方法、不同水熱時間、石墨烯添加量及石墨種類下製備的二氧化鈦/石墨烯複合光催化劑對染料Acid Orange(AO7)光催化降解性能。石墨烯的引入提高了TiO2的光催活性,這主要是歸因於石墨烯優異的電子傳輸性能及較好吸附特性,以水熱時間12小時、石墨烯添加量1 wt%時有最佳光催化性能,AO7色度去除率達96.7% 。
In this study, graphene oxide (GO) and titanium tetrachloride (TiCl4) as precursor, TiO2/graaphene composite photocatalyst was prepared under hydrothermal at 180 ℃, experimental variables of different methods, different hydrothermal time, different graphene add ,and two types of graphite of TiO2/graphene composite photocatalyst for photocatalytic degradation dye Acid Orange (AO7) performance. The results showed that introduction of graphene increased photocatalytic activity of TiO2, which is mainly due to the graphene excellent electron transport properties and good absorption characteristics, when hydrothermal time at 12 hours and addition of 1 wt% graphene have the best photocatalytic performance, AO7 chroma removal rate of 96.7%.
中文摘要 i
Abstract ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 vi
圖目錄 vii
第一章、緒論 1
1-1 研究起源 1
1-2-1 實驗動機 2
1-2-2 研究內容 2
第二章、研究背景與文獻回顧 4
2-1光催化(photocatalysis) 簡介 4
2-1-2 光催化反應 4
2-1-3光催化反應原理 5
2-2二氧化鈦 7
2-2-1 水熱法合成二氧化鈦 8
2-3石墨烯 10
2-3-1石墨烯結構與性質 11
2-3-2石墨烯製備 11
2-4染料概論 19
2-4-1 偶帶染料 19
第三章、實驗方法 21
3-1實驗藥品及儀器 21
3-1-1實驗藥品 21
3-1-2實驗儀器 22
3-2實驗方法與流程 23
3-2-1製備石墨烯氧化物 24
3-2-2製備石墨烯 24
3-2-3製備GT-A 24
3-2-4製備GT-B 25
3-3光催化實驗 25
3-4粉末X光繞射(X-ray Diffraction,XRD) 27
3-5 X-Ray光電子光譜儀(X-Ray Photoelectron Spectroscopy,XPS) 28
3-6光激發螢光光譜(Photoluminescence, PL)儀 28
3-7拉曼散射(Raman scattering)儀 29
3-8傅立葉轉換紅外線光譜(Fourier Transfer Infrared Spectroscope,FT-IR) 30
第四章、結果與討論 31
4-1 二氧化鈦/石墨烯鑑定 31
4-1-1 X光繞射之鑑定 31
4-1-2拉曼光譜(Raman spectroscopy)之鑑定 32
4-1-3熱重分析(TGA)之量測 34
4-1-4 傅立葉轉換紅外線光譜(FT-IR)之鑑定 35
4-2不同方法與時間對於二氧化鈦/石墨烯之影響 37
4-2-1穿透式電子顯微鏡(Transmission Electron Microscopy)之觀察 37
4-2-2 不同方法與時間之X光繞射分析 39
4-2-3 不同方法與時間之UV-Visible Spectroscopy分析 41
4-2-4 不同方法與時間之TGA分析 43
4-2-5 不同方法與時間之XPS分析 44
4-2-6 不同方法與時間之光降解AO7分析 45
4-2-7 不同方法與時間之反應動力學 46
4-3、不同石墨種類與添加量對於二氧化鈦/石墨烯之影響 49
4-3-1 不同石墨種類SEM之觀察 49
4-3-2 不同石墨種類與添加量之穿透率觀察 53
4-3-3光激發螢光量測(PL)觀察 54
4-3-4 不同石墨種類與添加量光降解AO7及反應動力學分析 57
第五章、結論 61
參考文獻 62
[1] L. Zhao, X. Chen, X. Wang, Y. Zhang, W. Wei, Y. Sun, M. Antonietti,. M. M. Titirici,Adv. Mater., 2010, 22,. 3317
[2] J. Zhang, Q. Z. Xu, C. Feng, M. J. Li, C. Li, Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 1766.
[3] G. Liu, Y. Zhao, C. Sun, F. Li, G. Q. Lu, H. M. Cheng, Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 4516.
[4] M. D. Stoller, S. Park, Y. Zhu, J. An and R. S. Ruoff, Nano Lett., 2008, 8, 3498-3502.
[5] N.R. Khalid, E. Ahmed, Z. Hong, L. Sana., M. Ahmed, Current Applied Physics, 2012,1-5
[6] W. Wang, J. Yu, Q. Xiang, B. Cheng, Applied Catalysis B: Environmental, 2012, 109-116
[7] D. Wang, X. Li, J. Chen, X. Tao, Chemical Engineering Journal 198-199, 2012, 547-554
[8]X. Liu, L. Pan, T. Lv, Z. Sun, Journal of Colloid and Interface Science 394, 2013, 441-444
[9]林彥志,國立台灣大學,化學工程學研究所,碩士學位論文,89年6月,p19
[10] L. P. Childs, Ph.D. Dissertation, Princeton Univ, 1980.
[11]呂宗昕, 圖解奈米科技與光觸媒, 商周出版, 2003, p175
[12] J. M. Herrmann, Catalysis Today, Vol. 53, 1999, pp.115-129.
[13] U. Diebold, Surface Science Report, Vol. 48, 2002, pp. 53-229.
[14]王勇勝,國立雲林科技大學,防災與環境工程研究所碩士班,碩士論文,97年6月,p36
[15]I. Safarik, M. Safarikova, Monatsh. Chem., 133 ,737, 2002
[16]洪偉修教授. 98康熹化學報報. 2009-11, 11月號
[17]K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva and A. A. Firsov, Science, 2004, 306, 666–669.
[18]林永昌、呂俊頡、鄭碩方、邱博文, 石墨烯之電子能帶特性與其元件應用, 物理雙月刊33-2 145-256
[19]A. A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, F. Miao and C. N. Lau, Nano Lett., 2008, 8, 902-907.
[20]R. R. Nair, P. Blake, A. N. Grigorenko, K. S. Novoselov, T. J. Booth, T. Stauber, N. M. R. Peres and A. K. Geim, Science, 2008, 320, 1308–1308.
[21]C. Berger, Z. Song, X. Li, X. Wu, N. Brown, C. Naud,D. Mayou,T.Li, J. Hass, A. N. Marchenkocv, E. H. Conrad, P. N. First, W. A. de Heer, Science, 2006, Vol. 312,1191
[22]C. H. Lu, H. H. Yang, C. L. Zhu, X. Chen and G. N. Chen, Angew. Chem., Int. Ed., 2009, 121, 4879–4881.
[23]C. S. Lee, Chemical Vapor Deposition. Proc. SPIE 7761, 2010, 77610P
[24]陳姿吟助理,李連忠副研究員,中央研究院週報,第1342 期
[25]X. Zhang , Y. Sun, X. Cui, Z.Jiang, inter national journal of hydrogen energy 37, 2012, 811-815
[26]D. Wang, D. Choi, J. Li, Z. Yang, Z. Nie, R. Kou, Dehong , ACS Nano, 2009, 3 (4), 907-914
[27]M. Shi, J. Shen, H. Ma, Z. Li, X. Lu, N. Li, M. Ye, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 405 2012, 30-37
[28]P. Cheng , Z. Yang , H. Wang , W. Cheng , M. Chen ,W. Shangguan , G. Ding, internatioal journal of hydrogen energy 37, 2012, 2224-2230
[29]Md. S. Shah, R. Park, K. Zhang, J. Hyeok Park, P. J. Yoo, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4, 3893-3901
[30]N.R. Khalid , E. Ahmed , Z. Hong, L. San., M. Ahme, Current Applied Physic, 2012, 1-5
[31]K. Wang, J. Wu, Q. Liub, Y. Jin, J. Yan, J. Cai, Analytica Chimica Acta 745,2012, 131-136
[32] X. Pan Y. Zhao, S. Liu, Carol L. K., Shu Wang, and Z. Fan ,ACS Appl. Mater. Interfaces July 10, 2012
[33]Y. Min, K. Zhang,W. Zhao,F. Zheng,Y.C. Chen,Y.G. Zhan,Chemical Engineering Journal ,Volumes 193-194, 15 June 2012, P 203-210
[34]N.R. Khalid, E. Ahmed, Z. Hong, L. Sana, M. Ahmed, Current Applied Physics , 2012,1-5
[35]P. Wang, Y. Ao, C. Wang, J. Hou, J. Qian, Journal of Hazardous Materials 223- 224, 2012, 79-83
[36] D. Zhao, G. Sheng, C. Chen, X. Wang, Applied Catalysis B: Environmental 111-112 (2012) 303-308
[37] H. Park, W. Choi, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Vol. 159, 2003 , pp. 241-247.
[38] G. Wang, J. Yang, J. Park, X. Gou,B. Wang, H. Liu, J. J. Yao, Phys. Chem. C 2008, 112, 8192
[39]J. Shen, T. Li, Y. Long, M. Shi, N. Li, M. Ye, Carbon 50, 2012, 2134–2140.
[40]Q.J. Xiang, J.G. Yu, M. Jaroniec, Journal of the American Chemical Society 134 2012, 6575–6578.
[41] J.G. Yu, H.G. Yu, B. Cheng, X.J. Zhao, J.C. Yu, W.K. Ho, Journal of Physical Chemistry B 107,2003, 13871–13879.
[42]王承業、阮國棟,交通大學環境工程研究所,文獻回顧讀書報告,2004.6.30, p1
[43]H. Zhang, Jillian F. Banfield, J. Phys. Chem. B, 2000, 104, 481-3487
[44] X.Y. Zhang, H.P. Li, X.L. Cui, Y. Lin, J Mater Chem, 2010, 20:2801e6.
[45]謝嘉明、賴一凡、林永昌,奈米通訊,第十二捲第二期,p29
[46]梁嘉文,國立台灣科技大學化學工程系,碩論,國九十七年七月三十日,p72
[47] X. Zhang, Y. Sun, X. Cui, Z. Jiang, international journal of hydrogen energy 37, 2 012, 811 -815
[48] Md. S. A. S. Shah, A. Park, K. Zhang, J. H. Park, P. J. Yoo, ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4, 3893−3901
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
系統版面圖檔 系統版面圖檔